โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) : กรณีพื้นที่ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

การดำเนินโครงการ

  1. นำผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านผาหวาย ไปศึกษาดูงานที่บ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
  2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) วันที่ 6-7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การท่องเที่ยวภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม

  • ดร.อัญชลี โกกะนุช

  • อ.ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์

  • ดร.กานต์ธีรา นามวงศ์

  • อ.ปิยภา บัวใหญ่รักษา

2017-09-14T23:23:57+00:00