โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

อบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่” ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้แก่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ การปลูกไผ่ ขยายพันธุ์ไผ่ รวบรวมพันธุ์ไผ่ไว้ให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่การปลูกไผ่ได้จริง

2017-08-30T21:31:09+00:00