โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย
จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัยดังกล่าว
——————————————————————
โดยสามารถลงทะเบียน online ภายในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ด้วยจะขอบคุณยิ่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-727-3024

ลงทะเบียน
2017-08-08T14:53:01+00:00