โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research Camp วันที่ 4-7 กันยายน 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research Camp ในวันที่ 4-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2017-10-01T13:03:37+00:00