โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS”(เพิ่มเติม) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 จำนวน 3 วันๆ ละ 2 รอบ รับจำนวนครั้งละ 36 คน


ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
>>>: http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2119
โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

2017-10-01T13:01:21+00:00