โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 เวทีดังนี้
1. งาน “11th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
2. งาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
3. งาน “46th International Exhibition Of Inventions Geneva” ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
——————————————————————
โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าเสนอผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และแบบจัดทำ ทำเนียบผู้เดินทาง ได้ทาง http://www.inventorday.nrct.go.th

2017-08-28T23:23:44+00:00