โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริม สนับสนุนให้ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารฯได้ที่

เว็บไซต์http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php
หรือติดต่อ นส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร (ในวันเวลาราชการ)

2017-10-01T13:00:32+00:00