โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ณ กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง อำภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นการนำกล้วยมาผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยมี ดร.สุภาวดี สำราญ เป็นวิทยากร

2017-10-01T13:08:13+00:00