โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ผู้สนใจส่งบทความต้นฉบับมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยสามารถดูและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http://research.yru.ac.th/e-journal
โทรฯ : คุณซอฟียะห์ สูแป >>>: 091-862-6900 (ในวันเวลาราชการ)

2017-10-01T12:02:20+00:00