โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) รับข้อเสนอโครงการวิจัย

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานวิชาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างกลไกการจัดการในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม รับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางที่กำหนด ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พศ.2560
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ >>>: 02-9388490 โทรสาร >>>: 02-938882
เว็บไซต์ >>>: www.roadsafetythai.org

By | 2017-10-09T16:19:30+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) รับข้อเสนอโครงการวิจัย

About the Author: