โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก”และ”วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก”และ”วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ ปี 2561


ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จำนวน 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่นส่งมายัง สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์http://rdi.udru.ac.th

2017-10-01T12:59:40+00:00