โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 113 ปี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 เท่านั้น

ลงทะเบียน
2017-08-08T14:55:19+00:00