โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ฯ


ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ >>>: http://grad.rru.ac.th
และส่งต้นฉบับวารสารได้ที่
อีเมล์ >>>: grad.rru@gmail.com

2017-10-01T13:02:10+00:00