โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้บริการวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดทำวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้บริการวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดทำวารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม” อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 โดยเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4” หรือ NCTIM 2018 ซึ่งได้กำหนดจัดในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์วารสารวิชาการ >>>: itm-journal.rmu.ac.th
เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ >>>: it.rmu.ac.th/nctim
บรรณาธิการวารสาร ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
>>>: 08 1974 5464

2017-10-01T11:16:07+00:00