โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX)

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และอยากให้เป็น (Thai Democracy and New Challenges : the Ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มและบทความตามที่สถาบันกำหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
>>> https://sites.google.com/a/kpi.ac.th/kpicongress19/home
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
>>> คุณศรัณยุ หมั้นทรัพย์ สำนักงานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันปกเกล้า โทรศัพท์ : 0 2141 9519-30

By | 2017-09-11T10:02:17+00:00 กันยายน 11th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX)

About the Author: