โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ประกาศการให้ทุนภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณจาก อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” บัดนี้ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ#1

เอกสารแนบ#1

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณจาก อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” บัดนี้ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุน จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ#2

เอกสารแนบ#2

 

 

 

2017-11-09T13:31:11+00:00