โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS-Research evaluation)

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประสานนักวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เข้าระบบ NRMS-Research evaluation เพื่อดำเนินการรายงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากลิงค์ด้านล่าง

Download คูมือ NRMS-Research evaluation
2017-11-14T15:48:45+00:00