โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-09-01T12:00:56+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ

ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 [...]

By | เมษายน 4th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งกรณีเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษานานาชาติ

ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  (ลูกไก่รุ่นที่ 6) ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 -3 สิงหาคม [...]

By | มีนาคม 28th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่ 6)

ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑

ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑ การเชื่อมเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย ณ อารเรียนรวม [...]

By | มีนาคม 28th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบทตวามวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้ที่ ๑

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

มหาวิทยาราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ [...]

By | มีนาคม 26th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือครังที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าหน้าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่ลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ [...]

By | มีนาคม 26th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับทุนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับทุนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสารมาถรนำไปสู่โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสทีไดรับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. [...]

By | มีนาคม 26th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศรับทุนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การกำหนดประชุมวิชาการ “มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔”(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned)

การกำหนดประชุมวิชาการ "มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔"(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี [...]

By | มีนาคม 22nd, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การกำหนดประชุมวิชาการ “มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔”(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 [...]

By | มีนาคม 22nd, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญาโทและปริญญาเอกภายในขแงท่านได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards ชึ่งในการพิจารณาทุน ครั้งนี้ [...]

By | มีนาคม 15th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards