โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-09-01T12:00:56+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R

สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ชั้น 4 [...]

By | เมษายน 10th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรุปแบบ APA สำหรับวิทยานิพพนธ์ และทำการทำวิจัย R๒R

ขอเชิญบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)Journal of community Research Development (Humanities and social Sciences) [...]

By | เมษายน 10th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชุน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓"การบรูณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ในรหวะหว่าวันที่ ๑๘- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ [...]

By | เมษายน 10th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

การประชุมวิชาการการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโนโลยีราชมงคลธีญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ให้จัดประชุมวิขาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ขึ้นในรหว่างวันที่ 13- 15 มิถุนยน [...]

By | เมษายน 5th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4

มหาวิทยาลัยนอร์เทร์ทเทิร์น สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ มหวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก และ วิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดการจัดการ ประวิชาการระดับชาตินอร์เทร์นวิจัย [...]

By | เมษายน 5th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม และสมาคม จิตห่งประเทศไทย [...]

By | เมษายน 5th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ ภายไต้หัวข้อ "ศิลปะวัฒนธรรม:พลวัตในสังคมร่วมสมัย" ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน [...]

By | เมษายน 5th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่ประเทศไทย และโครงการสันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น โยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundatoion)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 [...]

By | เมษายน 4th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่12

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018″MOOCs and Beyond”

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018"MOOCs and [...]

By | เมษายน 4th, 2018|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลริน์นิง 2561 Th 9 TCU Intrenat E-lening confecrence 2018″MOOCs and Beyond”