โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดบทความวิชาการ เพื่อชิงเงินรางวัล
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาสเชิญชนให้อาจารยื นักวิจัยและนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทควาวิชาการ หัวข้อ “การพัมนาความรู้นวัตกรรมและเทศดนโลยีเพื่แควบคุมและป้องกันโรงคพิาสุนัขบ้า” เพื่อเป็นการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

By | 2018-05-02T12:51:39+00:00 พฤษภาคม 2nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการ

About the Author: