โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสอีสเทร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง นวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจไทย” ในวันเสารที่ 8 กรกฏาคม 2561 เพื่อเผ่ยแผ่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณื และพัฒนาเครือข่ายความร่วมือด้านงานวิจัย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยส่งเอกสารโดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีมายังมายังสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสอีสเทร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหฤทัยราษฏร์ อำลุกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

By | 2018-05-07T15:22:08+00:00 พฤษภาคม 7th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

About the Author: