โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครธรรมราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชยะลา และมหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลราชมงคลศรีวิชัย และการจัดการการประชุมวิชาการระดับนานชาติและนานาชาติ  ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการครั้งน้ ส่งบทความวิชาการได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/

By | 2018-05-15T15:44:17+00:00 พฤษภาคม 15th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

About the Author: