โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง 12

มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง 12 วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ อาคาร เทพรัตนสิปภา มหาวิทยาลัยอุบราชธานี เพื่อเป็นเวที่การนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกาษาในสาขาต่างๆทั้งภาครัฐเแกชนผู้สนใจ สามารถนำไปสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผ่ยแผ่สู่สังคม และร่วมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที http://www.ubu.ac.th/

By | 2018-04-30T17:01:41+00:00 เมษายน 30th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง 12

About the Author: