โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”The 4  Asia Color Associatuion confoerenece 2018″ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมค้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะเทศโนโลยีสือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานในครั้งนี เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดีชัยบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผ่ยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานชาติและการแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนประสบการณ์ด้านวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุระดับนานาชาติและเข้าร่วมตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้เข้่าร่วมนำเสนอ สามารถเป(็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพและสำเร็จการศึกษาของนักศึกระดับบัณฑิตศึกษาได้โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความวิจัยฉบับบสมบรูณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สมารถได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/                          และไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์ที่ aca2018secretay@rmutt.ac.th

By | 2018-05-11T12:22:33+00:00 พฤษภาคม 11th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

About the Author: