โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9

ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีในฐานะสถาบันเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ้งประกอบด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา เป็นทีปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษแห่งเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วามส่งบทความ(CALL FOR PAPER)และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่9 หัวข้อการจัดการเรียนการสอนรายวิขาศึกษาทั่ไปเพื่อตอบโจทย์ประไทย 4.0โดยสาสามารถส่งบทความ(CALL FOR PAPER )เพื่อนำเสนอในการประชุมได้ตังแต่บัดนี้ถึง 20 เมายน 2561
https://www.rmutt.ac.th/content/43242

By | 2018-04-10T17:08:55+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเขิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER )และเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่9

About the Author: