โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com
กิจกรรม 2017-08-31T15:45:42+00:00

กิจกรรมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

โครงการ “ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย”

สิงหาคม 31st, 2017|ปิดความเห็น บน โครงการ “ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย”

ด้วยจังหวัดเลย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคี เครือข่าย กลุ่มพลังมวลชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้กำหนดจัดโครงการ “ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย” เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยยิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนสืบไป ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ [...]

เข้าชมนิทรรศการและชมวีดีทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สิงหาคม 31st, 2017|ปิดความเห็น บน เข้าชมนิทรรศการและชมวีดีทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 7 ก.พ. 2560 อาจารย์รุ่งรัตน์  มาไทย  คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 Sec LM05 เรียนรายวิชา 1024205 การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 60 คน เข้าชมนิทรรศการและชมวีดีทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ [...]