โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินโครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม

  • ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง

  • ผศ.จิตติมา พีรกมล

  • อ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ย

2017-09-14T23:23:49+00:00