โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓”การบรูณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในรหวะหว่าวันที่ ๑๘- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเผ่ยแผ่ผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใสาขาที่เกี่ยวข้องเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/

By | 2018-04-10T13:40:42+00:00 เมษายน 10th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

About the Author: